دعاوی کیفری

دعاوی کیفری

با توجه بر اینکه رفتارهای پرتنش و مخاطره آمیز در جامعه به دلایل مختلف از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رو به گسترش است لذا این امور موجبات بروز دعاوی کیفری را در جامعه بیش از بیش آشکارتر می نماید لذا در اینجا قصد داریم که مختصری در این خصوص مط...

ادامه