تهدید و اکراه

تهدید و اکراه

تعریف تهدید: تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن بوده، واداشتن دیگری به ارتکاب جرم یا گرفتن مال به اجبار چنانچه که ترس از عاقبت انجام یا عدم انجام عمل تهدید شونده را اجبار به اطاعت از خواسته های تهدید کننده کند. براساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ...

ادامه