معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین

معامله به قصد فرار از دین معامله ای است که جهت آن نامشروع است و فرار از تادیه دین، انگیزه اصلی معامله است و دو طرف برای میل به آن معامله میکنند. قانون گذار نیز معامله به قصد فرار از دین (ماده 218 ق.م) را ذیل جهت معامله (ماده 217 ق...

ادامه
حضانت فرزند

حضانت فرزند

طبق قانون مدنی حضانت فرزند تا 7 سالگی با مادر است و بعد از 7 سالگی حضانت با پدر خواهد بود. مگر بعد از سنین کودک پسر در سن 15 سالگی و دختر 9 سالگی که خود تایین کننده هستند که با کدام یک از والدین خودشون زندگی کنند. در صورتی که خانمی بخواهد ب...

ادامه
مفهوم جرم

مفهوم جرم

جرم اینگونه در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریف شده است: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. در نتیجه جرم که منشأ مسئولیت برای مجرم است توسط قانون گذار به وجود می آید و هر گاه ت...

ادامه
درخواست تابعیت

درخواست تابعیت

طبق ماده 979 قانون مدنی، اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند، میتوانند درخواست تابعیت ایران را بکنند:– به سن 18 سال کامل رسیده باشند.– فراری از خدمت نظام نباشند.– به مدت 5 سال متوالی و یا متناوب در ایران حضور داشته باشند.– در هیچ مملکتی به...

ادامه
قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی

قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته از یک طرف و اکثریت طلبکارهای وی از طرف دیگر به منظور توقف جریان تصفیه و تعیین ترتیب پرداخت دیون بسته می شود. این قرارداد که در قانون تجارت پیش بینی شده است، یک نوع قر...

ادامه
جعل در لغت

جعل در لغت

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن – منقلب نمودن، گرداندن، قرار دادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است.استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و غیره منوط بر آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته ها و اسنادی که برای اهداف مخت...

ادامه
عدم نفوذ قرارداد

عدم نفوذ قرارداد

موضوع این مقاله عدم نفوذ قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده است. به استناد ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه قرارداد و یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بو...

ادامه
طلاق زوجه غایب

طلاق زوجه غایب

درباره امور غیر مالی غایب مفقود الاثر، آنچه مورد توجه قانونگذار واقع شده و احکام خاص راجع به آن مقرر گردیده است، طلاق زن اوست. بر اساس ماده 1029 قانون مدنی هرگاه شخصی چهار سال در مقام مفقود الاثر باشد، زن او می تواند از ...

ادامه
شرط اثبات زنا با شهادت چهار نفر، عامل جسور شدن جنایتکاران است؟

شرط اثبات زنا با شهادت چهار نفر، عامل جسور شدن جنایتکاران است؟

فردی که در حق او ظلم شده، مانند آقایی که همسر خود را در حال زنا مشاهده کرده، یا خانمی که به او تجاوز شده، ولی 4 شاهد ندارند، می توانند حق از دست رفته‌ی خود را بازهم طلب کنند زیرا گرچه شاهد ندارند ولی یقین و علم قاضی کفایت می کند و می توان&n...

ادامه
عناصر جرم خیانت در امانت

عناصر جرم خیانت در امانت

الف- عنصر قانونی: عنصر قانونی این جرم ماده 674 قانون مجازات اسلامی و عنصر قانونی برخی از انواع خیانت در امانت که مورد اشاره خاص قانونگذار قرار گرفته است، مواد و قوانین متفرقه ای هستند که در قوانین مختلف مشاهده میشود. ب- عنصر مادی:1) اس...

ادامه