در قراردادهای اجاره املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه، هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستاجر بدون این که رضایت موجر را برای تغییر شغل کسب کند، شغل خود را تغییر می دهد، موجر می تواند تخلیه مورد اجاره را به لحاظ تغییر شغل از دادگاه بخواهد، مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی و بررسی مستندات خواهان و در صورت نیاز ارجاع امر به کارشناس دادگستری و معامله محل پس از احراز تغییر شغل از سوی مستاجر رای به تخلیه ملک صادر می نماید و در ضمن رای مهلتی که از 10 روز کمتر و از 2 ماه بیشتر نخواهد بود، برای تخلیه ملک تعیین می کند. دعاوی تخلیه املاک تجاری در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک رسیدگی می شود.

زمانی که رای مبنی بر تخلیه صادر گردید و قطعی شد، اجراییه صادر شده و به مستاجر ابلاغ می گردد تا ظرف مهلت تعیین شده، نسبت به تخلیه اقدام نماید. در صورت استنکاف مستاجر از تخلیه در موعد مقرر، دادورز اجرای حکم اقدام به تخلیه ملک می نماید. شما میتوانید برای پرونده های ملکی خود اعم از تجاری یا مسکونی روی وکیل ملکی و مجرب ما حسابی ویژه باز کنید. لازم به ذکر است که مشاوره در این دفتر وکالت، رایگان می باشد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of