ارث با مرگ حقیقی و یا مرگ فرضی متوفا ایجاد میشود.

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفا مستقر نمیشود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه متوفا وجود دارد. حقوق و دیونی که بر ترکه متوفا وجود دارد عبارت است از:
– قیمت کفن و دفن میت، و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق به حق است
– دیون و واجبات مالی متوفا
– وثایای میت تا ثلث ترکه که بدون اجازه ورثه نافذ نخواهد بود
و در خاتمه پس از ادای دیون مالکیت ورثه بر ترکه محقق میشود و ورثه میتوانند نسبت به تقسیم ترکه اقدام لازم را انجام بدهند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of