در مواردی که صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست عبارت است از:
الف) در صورتی که ثابت شود چک بصورت سفید امضاء صادر شده است.
ب) هرگاه در متن چک، وصول آن نیازمند شرطی باشد.
ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تنظیم انجام معامله یا نیازمند به انجام تعهدی است، و چنانچه بدون قید در متن چک ثابت شود که چک برای تنظیم انجام معامله یا انجام تعهد است.
ح) در صورتی که ثابت شود، چک بدون تاریخ و یا تاریخ تنظیم چک مقدم بر تاریخ چک باشد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of