آیا می دانید که هنگام مزاحمت اشخاص توسط مکالمات تلفنی و یا سایر دستگاه‌های مخابراتی فردی که برایش ایجاد مزاحمت شده از طریق کدام دادگاه می تواند بر علیه شخص مزاحم شکایت کند به عبارت بهتر دادگاه صالح دادگاه محل ارتباط کدامیک از دو طرف است؟

دادگاه وقوع بزه مزاحمت، برای اشخاص بوسیله تلفن یا دستگاه مخابراتی – موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی– منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردیکه اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضائی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزیور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز همین امر خواهد بود .یعنی شخصی که مورد مزاحمت قرار گرفته از دادگاه محل دریافت مکالمه اش می تواند بر علیه مزاحم شکایت نماید.

مستند آن رای ۱۰۴۵– ۸۵/۰۷/۲۰ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد و اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می گردد این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه های سراسر کشور لازم الاتباع است.

نقل از روزنامه رسمی ۱۹۴۰۷ مورخ ۹۰/۰۷/۲۶

متن ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ : هرگاه کسی بوسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of