کارگران در هر جامعه ای نقش اساسی ایفا می کنند، رشد و توسعه هر جامعه ای بستگی به بازوان کارگران آن جامعه دارد و هر چقدر که این بازوان بهتر کار کنند رشد آن جامعه بیشتر خواهد بود. در دین مبین اسلام نقش کارگر آنقدر مهم و اساسی است که پیامبر مسلمانان حضرت محمد به دستان کارگر جامعه بوسه زده است.

تعریف کارگر

ماده ۲ قانون کار کارگر را این گونه تعریف کرده است: كارگر شخصی است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار کند.

منظور این ماده از کلمه شخصی، شخص حقیقی است و اشخاص حقوقی به عنوان کارگر محسوب نمی شوند و از شمول این ماده خارج هستند. هدف این ماده ازکلمه کسی یا شخصی انسان طبیعی است که موضوع حق و تکلیف قرار گیرد.

عبارت دیگر این ماده که نظر حقوقدانان را جلب کرده “به هر عنوان” است که شامل همه کارهای یدی و فکری می شود و تاثیری هم ندارد شخص عنوان دکتر یا مهندس را داشته باشد.

“حق السعی” عبارت قابل توجه دیگر در این ماده است که به این معنی است که کارگر در مقابل دریافت وجه کاری انجام دهد.

تبعیت کارگر از گارفرما مورد دیگری است که با عبارت “به درخواست” در این ماده عنوان شده است، تبعیت می تواند حقوقی باشد به این عنوان که انجام کار از طرف کارگر باید به دستور کارفرما یا نماینده وی باشد که در تمظیم قرارداد بین طرفین مشخص می شود و تبعیت اقتصادی که قائم به شخص است و کارگر حق واگذاری وظایف خود را به دیگری ندارد ر با اجازه کارفرما.

اخراج کارگر

در شرایط بحرانی کار اولین روش برای کاهش هزینه ها تعدیل نیرو و اخراج کارگران توسط کارفرمایان است. البته نباید ناگفته بماند که گاهی هم اخراج کارگر بخاطر ناکارآمدی، بی کفایتی و بی مبالاتی کارگر است و کارفرمایان برای بهبود شرایط کاری ناچار به اخراج بعضی از کارگران و اقدام به جذب نیروی ماهر می کنند. قانون کار شریطی برای اخراج کارگر قرار داده از جمله داشتن دلیل محکمه پسند و طی مراحل خاص، بر همین اساس ماده ۲۷ قانون کار مقرر دارد: هرگاه كارگر در انجام وظایف سپرده شده قصور کند و يا آئين نامه های انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض کند كارفرما این حق را دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يكماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان (حق سنوات) به وي پرداخته وقرارداد كاررا فسخ نمايد.

یکی دیگر از موارد اخراج کارگران قراردادهای کوتاه مدت است که با کارگران منعقد می شود و پس از پایان مدت آن دیگر توسط کارفرما تمدید نمی شود.

ضمانت اجرای اخراج های غیرقانونی در قانون کار

ماده ۲۰ قانون کار در این باره این چنین مقرر کرده است: در صورت اخراج غير قانوني كارگر می تواند ظرف مدت ۳۰ روز به هيات تشخيص مراجعه نمايد (در صورتيكه كارگرعذر موجه نداشته باشد) و هرگاه كارفرما نتواند ثابت كند كه نپذيرفتن كارگر مستند به دلايل موجه بوده است. به تشخيص هيات مزبور مكلف به بازگرداندن كارگر به كار و پرداخت حقوق يا مزد او از تاريخ مراجعه به كارگاه مي باشد و اگر بتواند آنرا اثبات كند به ازاء هر سال سابقه كار۴۵ روز سنوات به کارگر پرداخت نمايد. تبصره: چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر۳۰ روز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را براي انجام كار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه واستنكاف كارفرما، به هيات تشخيص مراجعه نکند، مستعفي شناخته مي شود كه در اين صورت كارگر مشمول اخذ حق سنوات بازاء هرسال يكماه آخرين حقوق خواهد بود.

منع تبعیض در پرداخت حقوق کارگرانزن و مرد

طبق ماده ۳۸ قانون کار: در انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي گيرد بايد به زن ومرد مزد مساوي پرداخت شود، تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.

منع تبعیض در پرداخت حقوق کارگران منوط می شود به کار مساوی در شرایط مساوی، بنابراین اگر در یک کارگاه کار مساوی و شرایط مساوی انجام گیرد باید به زن و مرد کارگر آن کارگاه حقوق یکسانی پرداخت شود. مردم ایران از هر نژاد و قومیتی از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ، نژاد و زبان هر یک از آنها سبب برتری دیگری نخواهد بود، منظور کلمه قومیت در این ماده هم همین است و قومیت مذکور مفهومی غیر از ملیت دارد به این دلیل که افراد هر کشور اولویت اشتغال و شرایط کار بهتر در آن کشور را باید دارا باشند و قوانین کار هر کشوری برای کارگران مهاجر شرایط خاصی را در نظر گرفته که قانون کار کشور ایران هم همین روش را برای اشتغال در پیش گرفته است.

حق السعی چیست؟

براساس ماده ۲۴ قانون قانون کار حق السعی: در صورت خاتمه قرارداد كار، كار معين يا مدت موقت، كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر، به كار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوقي مبلغي معادل يك ماه حقوق به عنوان مزايای پايان كار به او پرداخت کنند.

مزد در قانون کار شامل چه چیزهای می شود؟

در مورد مزد ماده ۳۷ و ۳۶ قانون کار این گونه مقرر دارد: مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل. تبصره: دركارگاههائي كه داراي طرح طبقه بندي وارزيابي مشاغل نيستند منظور از مزارياي ثابت پرداختي به تبع شغل، مزايايي است كه بر حسب ماهيت شغل يا محيط كار و براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي گردد ازقبيل مزاياي سختي كار، مزاياي سرپرستي فوق العاده شغل و غيره تبصره: در كارههائيكه طرح طبقه بندي مشاغل به مرحله اجراء درآمده است مزد گروه و پايه، مزد مبنا را تشكيل مي دهد. تبصره: مزاياي رفاهي انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواربار و كمك عائله مندي ، پاداش افزايش تلويد و سود سالانه جزو مزد ثابت ومزد مبنا محسوب نمي شود.

مزد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل و ضمن ساعات كار به صورت وجه نقد رايج يا با تراضي طرفين به وسيله چك عهده بانك و با رعايت شرايط ذيل پرداخت شود:
الف: چنانچه براساس قرارداد یا عرف كارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه يا ساعتي تعيين شده باشد، پرداخت آن بايد پس از محاسبه در پايان روز يا هفته يا پانزده روز يكبار به نسبت ساعات كار ويا روزهاي كاركرد صورت گيرد.
ب: در صورتكيه براساس قرارداد ياعرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. دراين حالت مزد مذكور حقوق گفته می شود.
تبصره: درماههاي سي و يك روزه مزاياي وحقوق بايد براساس سي و يك روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.

حداقل حقوق کارگران را چه کسی تعیین می کند؟

ماده ۴۱ قانون کار درباره حواقل حقوق کارگران اینگونه مقرر کرده: شورايعالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور و يا صنايع مختلف با توجه به ميعارهاي ذيل مشخص کند. ۱- حداقل مزدكارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوي اسلامي ايران اعلام مي شود
۲- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود را تامين نمايد
تبصره: كارفرمايان موظفند كه در ازاي انجام كار در ساعات تعيين شده قانوني به هيچ كارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده جديد پرداخت التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جديد مي باشند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of