در صورت انجام معامله از ناحیه وارثین نسبت به اعیان ترکه، طلبکاران می توانند آن معامله را ابطال نمایند.
حکم قانونگذار در ماده ۸۷۱ ق.م آمده است: هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است، معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان می توانند آن را به هم بزنند. در ماده ۲۲۹ قانون مدنی نیز همین حکم تکرار شده است. مطابق این ماده: تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش، صلح، هبه و … نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.

سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا صرف انتقال تمام یا بخشی از ترکه به دیگری، طلبکاران می توانند تقاضای ابطال معامله مذکور را بنمایند؟ بنظر می رسد طلبکاران به صرف انتقال تمام یا بخش معینی از اعمال ترکه نتوانند آنرا ابطال بنماید آنهم بدلایل زیر:
۱- عبارت (مادام که دیون متوفی تادیه نشده است) در ماده۸۷۱ قانون مدنی دلالت بر این دارد، چنانچه دیون متوفی ادا گردد حتی بعد از معاملات ناقله، طلبکار نفعی در بهم زدن معامله نداشته باشند.
۲- در قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی نیز چنین آمده است (مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون) که به نظر می رسد سرنوشت انتقال تصرفات ورثه از قبیل فروش و غیره بدو شکل بروز می نماید، یا اینکه طلبکاران نسبت به معامله مذکور رضایت دهند و آن را تنفیذ بنمایند یا اینکه وراث دین طلبکاران را بپردازند که در صورت اخیر با پرداخت دین متوفی، بازهم طلبکاران نفعی در بهم زدن معامله نخواهند داشت.
۳- در ماده ۲۲۸ ق.ا.ح بیان شده است: (ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند)؛ که در اینصورت هم بر فرض پرداخت دین از بخش دیگری از ترکه یا از مال خود وارث، دین طلبکاران پرداخت شده و نوبت به ابطلال معامله نمی رسد.

قانونگذار در ماده ۸۷۱ صرفأ بیان نموده: هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان می توانند آنرا بر هم زنند. اما در ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی به صراحت تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ دانسته مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.
لازم به ذکر است همانطور که پس از برخورد با وراث معسر، طلبکار می تواند به سایر وراث مراجعه نماید و این وراث بیش از سهم خود، نسبت به پرداخت دیون متوفی اقدام نمایند، پس از پرداخت می توانند به وراث معسر مراجعه نمایند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of