قانون چیست / تعریف و بررسی قانون

قانون چیست / تعریف و بررسی قانون

قانون در زبان يوناني از كانون به معني قاعده و ترتيب اتخاذ شده است و منظور از آن قواعد كلي است كه بطور يكسان بر يك سلسله از امور شمول داشته باشد. مانند قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد و يا قانون جاذبه در علوم طبيعي. منظور از قانون در اصطلاح عبارت است از ...

ادامه